1
Bí quyết thành công là tập trung
Bí quyết thành công là tập trung
2
Thời gian là vô hạn nhưng đời người là hữu hạn
Thời gian là vô hạn nhưng đời người là hữu hạn
3
Thất bại còn hơn không làm gì cả
Thất bại còn hơn không làm gì cả
4
Nổ lực phải đúng chổ nếu không nổ lực chỉ là vô nghĩa
Nổ lực phải đúng chổ nếu không nổ lực chỉ là vô nghĩa
5
Chiến thắng sự sợ hãi - Chiến thắng chính mình - Thành công đến với người dám đối diện thách thức
Chiến thắng sự sợ hãi - Chiến thắng chính mình - Thành công đến với người dám đối diện thách thức